Privacy verklaring Scandivik Buitenleven

Over ons privacybeleid

Scandivik Buitenleven geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Scandivik Buitenleven. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 06/03/2023, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft
welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder
welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke
wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met
betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot je
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen
met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce hosting 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
Sitihost. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden
met deze partij gedeeld. Sitihost heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te
bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sitihost is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Ook hebben wij een verwerkingsovereenkomst met Sitihost.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen
doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de
‘unsubscribe’ link.  Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp
beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk
maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te
gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te
delen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
bent je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij
de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In
het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens
te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Google Maps

Wij verzamelen reviews via het platform van Google Mijn Bedrijf. Als je een review achterlaat via GMB dan ben
je verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven.

Verzending

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

MoneyBird

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird.
Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens
worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om
je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en
zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken  je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw
verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming.  Je
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Scandivik Buitenleven op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden
tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet
ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je
aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we je gegevens niet langer dan twee jaar bewaren
vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten
grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van
je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe je je  op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken.  Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken.  Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je
verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
door of in opdracht van Scandivik Buitenleven. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen
wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de
verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van
toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor
privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Scandivik Buitenleven

Oude Huijbersgebaan 315

4625 CK Bergen op Zoom

Nederland T (016) 482-0233

klantenservice@scandivik.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Hanneke Joosen