PDF:

Algemene voorwaarden Scandivik Buitenleven versie maart 2022

 

Algemene voorwaarden Scandivik Buitenleven

Scandivik Buitenleven is gevestigd aan de Oude Huijbersgebaan 315, 4625 CK in Bergen op Zoom en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 55587682.

Scandivik Buitenleven is een groothandel en retail in Finse Kota’s, barrels, unieke tuinhuizen en het outdoor cooking leven.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je producten bij Scandivik Buitenleven kunt kopen. Wij hebben ons best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te schrijven en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen) van deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via * klantenservice@scandivik.nl.

Let op: deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor de verkoop aan consumenten als bedrijven. Als artikelen alleen van toepassing zijn op de consument, wordt dit duidelijk in het artikel aangegeven.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Scandivik Buitenleven: de verkoper van producten en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met Scandivik Buitenleven een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
Zakelijke koper: de natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met Scandivik Buitenleven een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
Wederverkoper: de natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Scandivik Buitenleven een overeenkomst tot wederverkoop sluit of wenst te sluiten.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn wettelijke recht van ontbinding.
Webshop: de webshop van Scandivik Buitenleven te bereiken via https://scandivik.nl/
Overeenkomst op afstand: de koop die op afstand wordt gesloten. Hieronder valt uitdrukkelijk niet de koop die gesloten wordt tijdens bezoek aan één van onze showrooms.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie per e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt de ‘consument/zakelijke koper/wederverkoper’ ook wel aangeduid met ‘je, jij, jou en jouw’ en worden ‘consument/zakelijke koper/wederverkoper’ en ‘Scandivik Buitenleven’ samen ook wel ‘partijen’ genoemd.

 

 

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en facturen van Scandivik Buitenleven en de levering van producten door of namens Scandivik Buitenleven.
  2. Wanneer je akkoord gaat met het aanbod van Scandivik Buitenleven, gaat Scandivik Buitenleven ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan. Wanneer je een product bestelt in de webshop, wordt vooraf aangegeven dat je door het plaatsen van je bestelling, gaat met deze algemene voorwaarden.
  3. Eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst.
  4. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Scandivik Buitenleven zijn geaccepteerd.
  5. Scandivik Buitenleven kan deze algemene voorwaarden wijzigen. In het aanbod wordt altijd naar de laatste versie van de algemene voorwaarden verwezen.
  6. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken (ongeldig blijken) dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die qua strekking en doel zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.
  7. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen partijen gesloten overeenkomst, dan gaat de overeenkomst voor op deze algemene voorwaarden.

Aanbod

 1. Een aanbod van Scandivik Buitenleven is vrijblijvend. Dit betekent dat Scandivik Buitenleven het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. De in de webshop getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Het bepaalde in lid 2 van het artikel Garantie en Aansprakelijkheid blijft van toepassing.
  3. Scandivik Buitenleven gaat ervan uit dat de gegevens die jij aan Scandivik Buitenleven verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
  4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten die in het aanbod zijn omschreven. Het opbouwen en/of installeren van producten is uitdrukkelijk niet inbegrepen bij de overeenkomst.
  5. Scandivik Buitenleven kan niet gehouden worden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod en programmeer en/of typefouten op de website of social mediakanalen van Scandivik Buitenleven. Dit betekent dat Scandivik Buitenleven in dat geval niet verplicht is het product tegen de foutieve prijs te leveren.
  6. Wanneer de termijn voor een actie, aanbieding of kortingscode is verstreken, kan Scandivik Buitenleven niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat:
  a. jij schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Scandivik Buitenleven;
  b. jij digitaal akkoord gaat met het aanbod van Scandivik Buitenleven door het product van jouw keuze in de webshop aan te geven, de bestelling af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden. De bestelling is pas definitief, zodra je een orderbevestiging hebt ontvangen.
  2. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Scandivik Buitenleven treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige web-omgeving en passende veiligheidsmaatregelen.
  2. Scandivik Buitenleven staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  3. De producten die Scandivik Buitenleven aanbiedt, hebben de eigenschappen die Scandivik Buitenleven in het aanbod kenbaar heeft gemaakt.
  4. Scandivik Buitenleven levert, in het geval er geen specifieke normen of voorschriften zijn afgesproken, overeenkomstig datgene wat Scandivik Buitenleven redelijkerwijs mocht veronderstellen.

Recht van ontbinding (herroepingsrecht)

 1. De website van Scandivik Buitenleven bevat een webshop waarin fysieke producten op afstand gekocht kunnen worden. Wanneer een consument een bestelling plaatst in de webshop, ontstaat tussen partijen een overeenkomst op afstand. De consument heeft bij een overeenkomst op afstand het recht om binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, de overeenkomst te ontbinden. Bij een bestelling die uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag de consument het laatste product uit de bestelling heeft ontvangen.
  2. De bedenktijd geldt niet voor zakelijke kopers.
  3. Als de consument gebruik wil maken van de bedenktijd, dient de consument dit binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, schriftelijk te laten weten aan Scandivik Buitenleven. De consument kan hiervoor het Modelformulier herroeping gebruiken. Vervolgens dient de consument het product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de koop, retour te zenden aan Scandivik Buitenleven. De retourkosten komen voor rekening van de consument.
  4. Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken met als doel de aard en kenmerken van het product vast te stellen op een manier waarop de consument dit in een fysieke winkel ook zou doen. De consument gaat hierbij zorgvuldig om met het product. Wanneer er waardevermindering optreedt door het uitpakken of gebruiken van het product, dan is de consument hiervoor aansprakelijk.
  5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de bedenktijd ligt bij de consument.

  6. Na ontvangt van de retourzending, ontvangt de consument een bevestiging en zal het aankoopbedrag binnen veertien (14) kalenderdagen teruggestort worden.
  7. De bedenktijd is niet van toepassing op producten die volgens specificaties van de consument op maat gemaakt zijn en worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. Dit kan het geval zijn bij o.a. tuinhuizen, de Finse Kota en de barrel (deze opsomming is niet limitatief).
  8. De bedenktijd is tot slot alleen van toepassing voor op afstand gesloten overeenkomsten en geldt niet in het geval de consument een product koopt in de showroom van Scandivik Buitenleven.

Levering en verzending

 1. Scandivik Buitenleven zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen uitvoeren, tenzij partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
  2. Genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van een termijn geeft jou geen recht op schadevergoeding.
  3. Levering vindt plaats op de door Scandivik Buitenleven aangegeven bezorgdagen en tijden. Partijen zullen een datum van levering overeenkomen. In het geval je op het afgesproken moment van levering niet aanwezig bent, waardoor Scandivik Buitenleven niet kan leveren, heeft Scandivik Buitenleven het recht de kosten voor de leveringspoging, de extra kosten voor opslag en de kosten voor de nieuwe leveringspoging bij jou in rekening te brengen.
  4. Producten worden door een extern vervoersbedrijf geleverd op het adres dat door jou aan Scandivik Buitenleven kenbaar is gemaakt.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat op jou over vanaf het moment dat het product bij jou of bij een door jou aangewezen derde, bezorgd is.
  6. Bezorgkosten zijn inclusief, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland, kunnen extra kosten berekend worden.
  7. Voor de levering van groot formaat producten zoals tuinhuizen en Finse Kota’s moet de toegang tot de leveringslocatie geschikt zijn voor een vrachtwagen van 13,5 meter lang. Het is jouw verantwoordelijkheid hiervoor te zorgen. Wanneer de leveringslocatie niet bereikbaar is, komen de leveringskosten voor jouw rekening.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Je dient het product bij levering te controleren op kwaliteit, zichtbare schade en eigenschappen of gebreken. Wanneer er onverhoopt iets mis blijkt bij de levering van het product, dien je dit zonder onnodige vertraging schriftelijk bij Scandivik Buitenleven te melden.
  2. Enkele producten van Scandivik Buitenleven zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Door o.a. variatie in houtnerven is geen enkel product hetzelfde en kan Scandivik Buitenleven niet garanderen dat het product exact overeenkomt met een door Scandivik Buitenleven getoonde afbeelding.
  3. Direct zonlicht, vocht, lucht, schoonmaakmiddelen, warmte en hitte kunnen de kleur en/of sterkte van het product na verloop van tijd beïnvloeden. Scandivik Buitenleven kan hierop geen garantie geven.
  4. Je bent verplicht de bijgeleverde instructies op te volgen.

  Schade die ontstaat door het niet naleven van deze instructies komt niet voor rekening van Scandivik Buitenleven.
  5. Scandivik Buitenleven biedt jou de garantie die door de fabrikant van het product wordt geboden.
  6. Garantie is uitgesloten op producten die jij zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten repareren of bewerken. Er geldt ook geen garantie als de geleverde producten blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of op een andere manier onzorgvuldig of in strijd met de ontvangen instructies behandeld of gebruikt zijn.
  7. Scandivik Buitenleven is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Scandivik Buitenleven. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie
  8. Scandivik Buitenleven is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht of onvoorziene omstandigheden. Hiervan is o.a. sprake bij werkstaking, brand, extreme weersomstandigheden, transportproblemen, niet of gebrekkige levering van leveranciers, overheidsoptreden, pandemieën of oorlog.
  9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor vorderingen tot schadevergoeding die verband houden met deze algemene voorwaarden een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.

Prijzen, facturatie en betaling

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief levering tot aan de deur, tenzij anders aangegeven. Afladen of plaatsen is exclusief tenzij anders overeengekomen.
  2. Scandivik Buitenleven heeft het recht haar prijzen te wijzigen. Actuele prijzen worden altijd in het aanbod getoond.
  3. Wanneer een prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de koop vanwege de prijsverhoging kosteloos te ontbinden. Prijsverhogingen wegens btw verhogingen vallen hier uitdrukkelijk buiten. Dit recht geldt niet voor zakelijke kopers en wederverkopers.
  5. In afwijking van het vorige lid, kan Scandivik Buitenleven producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Scandivik Buitenleven geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Is dit van toepassing, dan wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.
  6. Scandivik Buitenleven heeft het recht om een aanbetaling te vragen van vijftig (50) procent van de productprijs. Pas wanneer de aanbetaling door Scandivik Buitenleven ontvangen is, wordt een product door Scandivik Buitenleven bij de leverancier bestelt en/of aan jou geleverd. De overige vijftig (50) procent wordt direct bij levering door jou voldaan tenzij anders overeengekomen.
  7. Bij zakelijke kopers en wederverkopers heeft Scandivik Buitenleven het recht volledige vooruitbetaling te vragen.
  8. Producten dienen te worden betaald via een online betaalsysteem direct na afronding van de bestelling. Betalen kan via de door Scandivik aangewezen betaalopties. Je ontvangt de bestelbevestiging/factuur automatisch op het door jou kenbaar gemaakte e-mailadres. De webshop bevat een optie voor achteraf betalen.

  9. Scandivik Buitenleven blijft eigenaar van de geleverde producten totdat jij aan je betalingsverplichting hebt voldaan.
  10. In het geval je niet aan je betalingsverplichting voldoet, ontvang je een eenmalige betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt elektronisch verstuurd naar het door jou kenbaar gemaakte e-mailadres. Blijft ook dan de betaling uit, dan ben je van rechtswege in verzuim en zal er wettelijke rente worden berekend over het verschuldigde bedrag. Ook heeft Scandivik Buitenleven dan het recht de wettelijk bepaalde incassokosten bij jou in rekening te brengen.

Wederverkoop
In dit artikel zijn aanvullende en afwijkende bepalingen opgenomen die gelden voor de wederverkoper. De overige artikelen uit deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

 1. Scandivik Buitenleven heeft het recht bestellingen van de wederverkoper te weigeren, bijvoorbeeld in het geval de wederverkoper zijn betalingsverplichting in het verleden niet is nagekomen of de wederverkoper het product en/of de goede naam van Scandivik Buitenleven schade toebrengt.
  2. Het wettelijke recht van ontbinding (bedenktijd) geldt niet voor wederverkopers.
  3. Een tussen partijen overeengekomen levertermijn gaat in zodra Scandivik Buitenleven alle benodigde informatie en de betaling van de wederverkoper heeft ontvangen. Een overeengekomen levertermijn wordt in geen geval gezien als fatale termijn.
  4. De wederverkoper stemt ermee in dat de overeenkomst tussen partijen niet op basis van exclusiviteit is en dat Scandivik Buitenleven ook samenwerkt met andere wederverkopers.
  5. Scandivik Buitenleven heeft het recht een maximale verkoopprijs of adviesprijs op te leggen aan de wederverkoper.
  6. De wederverkoper is verplicht de bijgeleverde onderhoudsvoorschriften door te zetten naar zijn kopers.
  7. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het product en het ontwerp daarvan, waaronder promotiemateriaal ter bevordering van de verkoop van het product, berusten uitsluitend bij Scandivik Buitenleven.

Privacy

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Scandivik Buitenleven van toepassing. Deze is te lezen via https://scandivik.nl/privacy/. Scandivik Buitenleven zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacy- en cookieverklaring

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op teksten, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, (handels)namen en video’s die getoond worden in de webshop of op de social mediakanalen van Scandivik Buitenleven rusten uitsluitend bij Scandivik Buitenleven of bij een door Scandivik Buitenleven ingeschakelde derde en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Scandivik Buitenleven worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.

  2. Wanneer je in strijd handelt met dit artikel, heeft Scandivik Buitenleven het recht haar schade op jou te verhalen.

Klachten

 1. Wanneer je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, kun je de klacht binnen twee (2) maanden nadat de klacht is ontstaan, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk melden bij Scandivik Buitenleven.
  2. Scandivik Buitenleven zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
  3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop in de webshop, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Europese Commissie via het ODRplatform: http://ec.europa.eu/odr. Ook kunnen consumenten zich wenden tot Stichting Webwinkel Keur via https://www.webwinkelkeur.nl.
  4. Het indienen van een klacht, schort je betalingsverplichting niet op.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Scandivik Buitenleven gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen geschillen altijd eerst gezamenlijk proberen op te lossen. Lukt dat niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Het is ook mogelijk een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie van Webwinkel Keur.
3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.