ALGEMENE VOORWAARDEN SCANDIVIK BUITENLEVEN

Bergen op Zoom

KvK 55587682

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Scandivik: de onderneming en gebruiker van deze algemene voorwaarden die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Scandivik en op elke tussen Scandivik en Consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument het aanbod van Scandivik aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
  • Scandivik bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Scandivik deze bevestiging heeft verzonden kan Consument de overeenkomst ontbinden.
  • In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Scandivik, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of Consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Scandivik het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. Prijs en Betaling

  • Van alle bestelde producten dient tenminste 50% van de overeengekomen vergoeding vooraf aan Scandivik betaald te zijn. Producten worden niet eerder bij leveranciers besteld, althans niet eerder aan Consument geleverd, dan wanneer deze betaling door Scandivik is ontvangen.
  • De overige 50% dient bij levering te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.
  • Wanneer koper geen Consument is, maar koopt in uitoefening van beroep of bedrijf of een rechtspersoon is, mag Scandivik een volledige vooruitbetaling vragen.
  • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en enkel met levering tot aan de deur, zonder afladen of plaatsen, tenzij anders overeengekomen.
  • Prijzen van de producten mogen door Scandivik slechts verhoogd worden wanneer de levering pas na drie maanden na bestelling geleverd kunnen worden. Consumenten, niet zijnde rechtspersonen, hebben in dat geval het recht de koop vanwege de prijsverhoging kosteloos te ontbinden. Prijsverhogingen wegens verhogingen van belastingen vallen hierbuiten. Scandivik mag btw verhogingen te allen tijde aan Consument doorberekenen.

 

 1. Ontbindingsrecht

  • Consument heeft het recht de overeenkomst, indien deze op afstand is gesloten, zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door Consument of vooraf door Consument aangewezen vertegenwoordiger.
  • Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
  • Indien Consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Scandivik te melden. Scandivik verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
  • Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Scandivik geretourneerd te worden, conform de door Scandivik verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
  • In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de Consument.
  • Na ontbinding dient Consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
  • Scandivik vergoedt de van Consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
 1. Uitsluiting Ontbindingsrecht
  • Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor diensten en producten die op basis van een offerte zijn overeengekomen en waarbij er daardoor geen sprake is van een koop op afstand door de Consument.
  • Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
  • die door de Scandivik tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument. Hieronder worden mede verstaan de producten die in een afwijkende kleur, afwijkende maat of uitbouw. Hiervan is in elk geval sprake wanneer het product op basis van een offerte is geleverd en
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Scandivik geen invloed heeft;
  • Ontbindingsrecht is uitgesloten voor kopers die geen Consumenten zijn, maar kopen in uitoefening van beroep of bedrijf of een rechtspersoon zijn.

 

 1. Levering

  • Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Scandivik kenbaar heeft gemaakt.
  • Genoemde levertermijnen zijn een indicatie en kunnen per product verschillen.
  • Scandivik zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Scandivik zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
  • Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Scandivik zal bij ontbinding de van Consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
  • Levering vindt plaats op werkdagen tussen 08:00u en 18:00uur. Tussen Scandivik en Consument wordt een datum van levering overeengekomen. Wanneer Consument op het moment van leveren niet aanwezig is, waardoor levering niet plaats kan vinden, komen de kosten voor de leveringspoging en de extra kosten voor opslag en nieuwe leverpoging, voor rekening van Consument.
  • Tuinhuizen en kota’s worden gratis geleverd op het door Consument aangewezen adres. Levering is zonder afladen of plaatsen, tenzij anders overeengekomen. Consument moet zelf zorgdragen dat het product kan worden afgeladen en kan worden geplaatst.
  • Voor de levering van tuinhuizen, kota’s en andere groot formaat producten, moet de toegang tot de leveringslocatie geschikt zijn voor een vrachtwagen van 13,5 meter lang. Consument staat ervoor in dat dit mogelijk is. Wanneer de toegang tot de leveringslocatie niet mogelijk is voor de vrachtwagen, komen de leveringskosten voor rekening van Consument.
  • Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op Consument op het moment van levering aan Consument of een door hen vooraf aangewezen derde. In het geval van producten die afgeladen moeten worden, is er sprake van levering zodra het product in een vrachtwagen tot aan de deur is gebracht en voor de Consument de mogelijkheid tot afladen is ontstaan.
  • Scandivik blijft eigenaar van de goederen en stelt daarmee een eigendomsvoorbehoud, totdat het volledig verschuldigde bedrag is betaald. Eigendom van de goederen gaat pas over op Consument of koper, nadat het volledig overeengekomen bedrag door Scandivik is ontvangen.
  • Scandivik bouwt tuinhuizen en kota’s niet op. Scandivik kan slechts derden hiervoor aanbevelen en behulpzaam zijn bij het leggen van contact.
 1. Garanties en Conformiteit

  • Scandivik biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
  • Op de meeste producten levert de fabrikant fabrieksgarantie. Deze kan Consument inroepen bij de betreffende fabrikant van het product.
  • Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van Consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken vertonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.
  • Indien een gebrek een fabricagefout blijkt te zijn, heeft Consument recht op reparatie van het product. Indien reparatie niet meer mogelijk is of dit disproportioneel veel geld kost, zal het product vervangen worden. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of reparatie of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Scandivik aanbieden het aankoopbedrag aan de Consument aan te vergoeden.
  • Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door Consument.

 

 1. Aansprakelijkheid

  • Scandivik is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het geleverde product, aan andere goederen of personen, ontstaan na levering van het product, waarbij de schade niet is ontstaan door een fabrikagefout, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Scandivik.
  • Scandivik is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan het lichaam of de gezondheid, gederfde winst, geleden verlies of andere indirecte schade, als gevolg van schade aan het product of onbruikbaarheid van het product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Scandivik.
  • Scandivik is niet aansprakelijk voor enige schade aan (de gezondheid van) personen, door gebruik van de producten. Consument dient zelf te bepalen of gebruik van producten voor diens persoonlijke situatie geschikt is.
  • Scandivik is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het inschakelen van derden voor het gebruiksklaar maken van het product.

 

 1. Klachten en Geschillen

  • Op overeenkomsten tussen Scandivik en Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Scandivik.
  • Bij Scandivik ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Scandivik hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen Consument wel een oplossing mag verwachten.
  • Indien de klacht niet naar tevredenheid van Consument is opgelost, kan Consument een klacht indienen bij Stichting WebwinkelKeur, die zal bemiddelen of bij een mislukte bemiddeling het geschil zal voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van Stichting WebwinkelKeur, in samenwerking met Digidispuut.

Scandivik is lid van Webwinkelkeur en aangesloten bij de geschillencommisie. Hoe je je klacht kunt melden voor bemiddeling lees je hier

Scandivik en Webwinkelkeur wijst Consument op de mogelijkheid om, indien Scandivik en Consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Scandivik, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

 

ABN AMRO: 57.47.50.134Scandivik buitenleven algemene voorwaarden

KvK: 55587682

BTW: NL122617162B03

Lees ook ons privacybeleid.